Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-54: Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov

RK-20-2020-54.pdf, RK-20-2020-54pr01.xlsx , RK-20-2020-54pr02.xlsx

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-20-2020-54
Název Vzájemné darování pozemků v k.ú. Pacov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátilo město Pacov se žádostí o vzájemné vypořádání pozemků po dokončení stavebních úprav stávajících komunikacích v ulici Hronova, Malovcova a  Španovského v Pacově. Jednalo se koordinovanou akci KSÚSV a města. Po dokončení stavby byl vyhotoven GP č. 1923-28/2019, kterým byla zaměřena jak vlastní stavba, tak přilehlé plochy veřejné zeleně. Geometrický plán byl na základě kolaudačního souhlasu vydaného odborem dopravy Městského úřadu v Pacově dne 6. 1. 2020 zapsán do katastru nemovitostí.

Podle tohoto GP byly uvedenou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1, které jsou určeny k převodu do vlastnictví města Pacov. V materiálu RK-20-2020-54, př. 2 jsou uvedeny pozemky, které jsou  zastavěny krajskou silnicí a jsou určeny k převodu z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Vzájemným převodem pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemků stavbami zastavěnými.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1, jsou zastavěny chodníkem, popř. využívány jako veřejná zeleň ve vlastnictví města Pacov, navrhuje OM jejich darování do vlastnictví města, naopak pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 2 jsou zastavěny krajskou silnicí  a  je třeba je získat do vlastnictví kraje.

Předpokladem pro převod nemovitých věcí z vlastnictví kraje je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu.

Darování výše uvedených pozemků je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku, neboť pozemky budou po převodu sloužit pro veřejně prospěšné účely.

Pozemky budou následně dodatkem zřizovací listiny KSUSV vyjmuty z hospodaření a předány do hospodaření této organizace.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování požadovaných pozemků na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem požadované pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov a naopak nabýt do vlastnictví kraje ty pozemky, které jsou zastavěny tělesem silnice.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se vzájemným vypořádání pozemků dle předložené žádosti.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí se vzájemným darování pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Pacov.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na  úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
  • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-20-2020-54, př. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz