Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-56: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic

RK-20-2020-56.pdf, RK-20-2020-56pr01.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-20-2020-56
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a k.ú. Zahájí u Hněvkovic
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod se žádostí o zajištění uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/01825 (Hněvkovice - Zahájí) a pozemků touto silnicí zastavěných v k.ú. Hněvkovice Ledče nad Sázavou a v k.ú. Zahájí u Hněvkovic.

Obec Hněvkovice požádala o uložení inženýrské sítě (vodovod Hněvkovice - Zahájí) do pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v k.ú. Zahájí u Hněvkovic. KSUSV si ve svém stanovisko jako podmínku pro vydání souhlasu s uložením vodovodu do krajských pozemků, které se nacházejí v extravilánu, stanovila podmínku převzetí silnice do vlastnictví obce Hněvkovice. Obec s touto podmínkou souhlasila a zastupitelstvo obce schválilo pozdější převod silnice III/01825 do vlastnictví obce Hněvkovice. Na základě toho bylo radě kraje předloženo ke schválení uzavření mimo jiné i smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.  Smlouva byla v  souladu s usnesením 1305/22/2019/RK uzavřena 9. 8. 2019.  Obec požádala o vydání rozhodnutí realizovat stavbu vodovodu mimo jiné na výše uvedených pozemcích a rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou ze dne 8. 1. 2020 bylo žádosti vyhověno.

Návrh řešení

OM navrhuje  silnici III/01825 včetně zastavěných pozemků v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Zahájí u Hněvkovic  převést do vlastnictví obce Hněvkovice.

Zákonnou podmínkou pro převod silnice do vlastnictví obce je vyřazení komunikace ze silniční sítě dle ustanovení § 3 odst.3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění. Vyřazení musí předcházet uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě na převod vlastnického práva k  dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a  budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení silnice III/01825 z krajské silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Hněvkovice  uzavřena darovací smlouva na převod silnice III/01825 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 800, par.č.  799 v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a par. č. 835 v k.ú. Zahájí u Hněvkovic do vlastnictví obce Hněvkovice.

Vyřazení této komunikace z krajské silniční sítě předpokládá i Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat silnici III/01825 v úseku km 0,000 - 1,315 a pozemky par. č. 800, par. č. 799 v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a par. č. 835 v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic  do vlastnictví obce Hněvkovice. Současně návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Hněvkovice na převod silnice III/01825 z  vlastnictví kraje do vlastnictví obce Hněvkovice a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Hněvkovice na převod silnice III/01825 a pozemků silnicí zastavěných.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod jako podmínku souhlasu s uložením nového vodovodu do krajských pozemků v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Zahájí u Hněvkovic v extravilánu obce Hněvkovice stanovila převod silnice III/01825, včetně zastavněých pozemků do vlastnictví obce Hněvkovice a obec toto akceptovala.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí, převod je v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit záměr darování  pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1315 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v k.ú. Zahájí u Hněvkovic do vlastnictví obce Hněvkovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hněvkovice;
  • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hněvkovice na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1,315 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice, par. č. 799 - ost. plocha, silnice, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz