Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-63: Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na stavební práce na akci "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"

RK-20-2020-63.pdf, RK-20-2020-63pr01.pdf , RK-20-2020-63pr02.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-20-2020-63
Název Rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na stavební práce na akci "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“.

Cílem veřejné zakázky je vybudování novostavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit pro veřejnou infrastrukturu jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbu tvoří administrativní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Vedlejší stavby tvoří stavby přípojek sítí technické a dopravní infrastruktury sloužící k zabezpečení uživatelnosti stavby hlavní, parkoviště a úprava povrchu komunikace v ulici Bratří Čapků. Vlastní objekt obsahuje 1 podzemní podlaží (monolitický skelet) a 5 nadzemních podlaží (monolitický skelet s vyzdívkami) s provětrávanou zavěšenou fasádou. Obestavěný prostor je 46 050 m3, zastavěná plocha 2 557 m2. V podzemním podlaží je umístěno 40 parkovacích stání, na venkovním parkovišti je situováno dalších 126 parkovacích stání. Stavba je navržena a bude realizována pro potřeby Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena ve výši 397 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty vycházel jednak z projekčního rozpočtu zpracovaného zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Krajský úřad Kraje Vysočina - budova E“, projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., se sídlem Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692 a dále z předešlých zkušeností s obdobnými veřejnými zakázkami. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Předkladatel navrhuje použít pro výběr zhotovitele otevřené řízení s využitím elektronické aukce v rámci hodnocení dle podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-63, př. 1.

Předkladatel považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 9 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-20-2020-63, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v  souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o  zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E" a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-63, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2020-63, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek.

 

Odbor majetkový navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději do 8. 7. 2020
  • lhůta pro podávání nabídek - předpoklad 10. 8. 2020 v 10.00 hod
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Navrhované termíny jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na zahájení zadávacího řízení.  

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s navrženým řešením a tedy i usnesením.

Předcházela tomu hlubší diskuze s resortně příslušným náměstkem hejtmana Martinem Kuklou a s odborníky z řad krajského úřadu. Při volbě řešení je kraj velmi limitován obecně závaznou právní úpravou (veřejné zadávání). Bylo možné volit ze dvou základních variant - forma "aukce" a forma "obálkové metody". Každá z nich má potenciální výhody i nevýhody. Výhodou pro tento případ zvolené metody je vyšší pravděpodobnost dosažení příznivější nabídkové ceny (tomu nasvědčují předchozí takto zadané zakázky), nevýhodou pravděpodobná potřeba delšího času pro zadávací řízení (v akceptovatelných mezích). Vzhledem k principům volného trhu a k zásadám obecně závazné právní úpravy není možné žádné reálné zvýhodnění "domácích" uchazečů. Předpoklady pro úspěšné a kvalitní plnění zakázky jsou vytvořeny prostřednictvím poměrně přísných kvalifikačních požadavků na uchazeče. Zvolené řešení navrhované tímto materiálem po zvážení podporujeme.

Odbor ekonomický

Stavební akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“ je zařazena v rozpočtu kraje, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M5 – Sídlo kraje. Finanční prostředky na realizaci stavby bude třeba plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek na jednotlivé roky realizace.

Oddělení hospodářské správy

souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor informatiky

souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E" a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-20-2020-63, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-20-2020-63, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz