Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-65: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci

RK-20-2020-65.pdf, RK-20-2020-65pr01.pdf , RK-20-2020-65pr02.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-20-2020-65
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) po posouzení žádosti Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, evidenční číslo A0103/2020 rozhodlo o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2020.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci ve výši 5 607 300 Kč, které je uvedeno v materiálu RK-20-2020-65, př. 1.

O první splátku dotace ve výši 3 364 380 Kč byl navýšen rozpočet kraje dle usnesení č.  0588/10/2020/RK. Druhá splátka dotace ve výši 2 242 920 Kč byla připsána na účet kraje dne 8. 6. 2020.

Dotace je příjemci poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele a je účelově určena na poskytování sociální služby – domovy se zvláštním režimem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V materiálu RK-20-2020-65, př. 2 předkládáme oznámení o zaslání 2. splátky dotace a vyjádření MPSV jako poskytovatele dotace.

Jedná se o neinvestiční dotaci, která podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o přijatou účelovou dotaci z MPSV ve výši 2 242 920 Kč, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 242 920 Kč, určené pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci. Dotace je určena na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností (ÚZ 13305).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, na podporu poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností ve výši 2 242 920 Kč (ÚZ 13305);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci, o částku 2 242 920 Kč na poskytování sociální služby s nadregionální či celostátní působností – domovy se zvláštním režimem.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz