Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-69: Žádost o změnu č. 4 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

RK-20-2020-69.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-20-2020-69
Název Žádost o změnu č. 4 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina dne 28. 6. 2018 podal do Integrovaného regionálního operačního programu projekty Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci a Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov, jejichž předmětem je vybudování komunitního bydlení a zázemí pro denní stacionář a denní aktivity v Jihlavě. Projekty vznikaly v rámci procesu komplexní transformace Domova Kamélie Křižanov a částečné transformace Domova ve Zboží. Dne 6. 9. 2019 Kraj Vysočina obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oba projekty.

U obou projektů došlo na konci března 2020 k předání stavenišť stavebním firmám a k zahájení realizace stavebních prací. Dle plánovaného harmonogramu mělo dojít dne 30. 6. 2020 k  ukončení první etapy obou projektů. V rámci těchto etap probíhají prozatím pouze demoliční práce, které jsou v obou projektech částečně nezpůsobilými výdaji, žádost o platbu by tak v  současnosti neobsahovala žádné výdaje k proplacení z prostředků IROP. Proto bude odborem sociálních věcí zpracována 4. Žádost o změnu v každém projektu, kdy dojde ke sloučení 1. a 2. etapy. Ukončení 1. etapy projektů by se tak posunulo na 30. 9. 2020. První žádost o platbu by byla pak podána až v průběhu října 2020. První dotaci v každém projektu by Kraj Vysočina mohl obdržet ještě do konce letošního roku.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Žádost o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci " a Žádosti o změnu č. 4 projektu "Transformace

Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-20-2020-69, a uložit odboru sociálních věcí jejich podání prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Žádost o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádosti o změnu č. 4 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-20-2020-69;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz