Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-70: Dodatky k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“

RK-20-2020-70.pdf, RK-20-2020-70pr01.doc

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-20-2020-70
Název Dodatky k Pověření Kraje Vysočina pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI financuje náklady na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Na základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 8.  srpna 2019, která zakládá změnu právního aktu, došlo k navýšení rozpočtu projektu o  116 579 765,76 Kč na celkovou hodnotu projektu 284 780 940,00 Kč, k zapojení 3 nových druhů sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, osobní asistence) do projektu od 1. 10. 2019 a k prodloužení realizace projektu o 6 měsíců z 31. 10. 2020 na 30. 4. 2021. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 nejdéle do 31. 12. 2020 dle druhů služeb.

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V financuje náklady služby sociální rehabilitace (v terénní a ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči. Uvedené služby jsou předmětným projektem ve své nové kapacitě financovány v období 1. 3. 2018 – 31. 12. 2021. Druhá část kapacity uvedených služeb je financována již zmíněným projektem Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. 

Usnesením 0128/03/2018/RK byla schválena nová pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“. Tato pověření se vztahují na celkovou kapacitu financovanou z obou projektů, tj. i na část kapacity financovanou z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“ Nyní služba sociální rehabilitace požádala o doplnění pověření o nové místo poskytování služby.

U služby domy na půl cesty financované z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“, která má schválený vzor pověření Radou Kraje Vysočina dne 4. 12. 2018 usnesením č. 2219/35/2018/RK, se jedná o změnu požadované míry obložnosti a prodloužení pověření do 31. 12. 2020.

Návrh řešení

Navrhujeme schválení dodatků k pověření pro služby zařazené do projektů „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ dle materiálu RK-20-2020-70, př. 1. Rozšíření sociální rehabilitace pro klienty s poruchou autistického spektra o nové místo k  provozování, je provedeno v rámci schválené Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Ostatní změny vycházejí z dosavadního vývoje projektu.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Dodatky k pověření pro služby zařazené do projektů „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“ a „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ dle materiálu RK-20-2020-70, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz