Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-71: Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociálních věcí

RK-20-2020-71.pdf, RK-20-2020-71pr01.xls

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-20-2020-71
Název Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociálních věcí
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozpočet, který schvaluje zřizovatel.

Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. Spolu s rozpočtem sestavují příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina rovněž plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále také „plány)“. Rozpočty a  plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel.

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic, investiční a neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele), schválené dotace z  Ministerstva práce a sociálních věcí (přijaté do rozpočtu kraje a poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz) a z předpokládaných výnosů z hlavní a doplňkové činnosti.

Rozpočty na rok 2020 jsou u většiny příspěvkových organizací sestaveny jako nevyrovnané. (Celková odhadovaná ztráta činí 63  043 tis. Kč). Téměř u všech příspěvkových organizací nestačila poskytnutá dotace na pokrytí navýšených platových tarifů (níže uvedené hodnoty):

 

 1. Zvýšení platových tarifů všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 1 500 Kč (mimo pedagogických pracovníků);

 

 1. Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků o 8 %;

   

 2. Zrušení tabulky platových tarifů, dosud uvedené v příloze č. 1 a snížení počtu tarifních tabulek z 5 na 4. Zaměstnancům dosud odměňovaným podle přílohy č. 1 (a přeřazeným do současné přílohy č. 2) se tak zvýšil platový tarif o dalších cca 3,5 % (nad uvedených 1 500 Kč). Jedná se o zaměstnance v kultuře, nezdravotnické zaměstnance ve zdravotnických zařízeních, nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních a  další zaměstnance zajišťující v příspěvkových organizacích technické, provozní, ekonomické, personalistické a administrativní činnosti.

   

V souběhu s tímto navýšením platů kraj financuje rozšířené kapacity zejména pobytových služeb pro seniory (Havlíčků Brod, Pacov, Telč a Třebíč) a po rozdělení prostředků MPSV na tyto nové kapacity nebylo navýšení platů finančně pokryto, ačkoliv se dotace MPSV zvýšila z částky 854 mil. Kč v roce 2019 na 932 mil. Kč v roce 2020.

Další důležitou okolností je skutečnost, že již v roce 2019 byl příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace jednorázově navýšen na 112 mil. Kč, protože financování z MPSV nebylo ani v loňském roce dostatečné. Schválený rozpočet na rok 2020 nezahrnuje toto jednorázové navýšení a obsahuje částku necelých 75 mil. Kč (počítali jsme s tím, že skutečnou potřebu bude možné vyčíslit až podle výsledku financování z dotace MPSV).

V souvislosti s onemocněním Covid-19 došlo k výpadku některých příjmů z důvodu nenaplněné kapacity a zároveň se navýšily náklady na některá protiepidemiologická opatření, u nichž ale finanční dopad na organizace zásadním způsobem snížilo zásobování z kraje. V průběhu druhého pololetí však organizace počítají s pořizováním pomůcek a dezinfekce v rámci provozních výdajů. Tyto dopady možná zmírní dotační tituly zaměřené na řešení důsledků pandemie, které připravuje např. MPSV.

Ve výjimečných případech se zvýšil počet pracovníků.

Záporný výsledek hospodaření u některých příspěvkových organizací bude stejně jako v roce 2019 částečně řešen zapojením jejich rezervního fondu a investičního fondu. Zbývající část záporného výsledku hospodaření bude řešena na základě zpracovaných rozborů hospodaření k 30. 6. 2019 a k 30. 9. a výhledu hospodaření do konce roku. Aktualizované rozpočty včetně návrhu řešení budou znovu projednány s řediteli příspěvkových organizací a návrh řešení předložen radě kraje ke schválení. Pokud by vývoj hospodaření příspěvkových organizací odpovídal předpokládaným výnosům a nákladům uvedeným v předkládaných rozpočtech, musela by být potom tato situace řešena ze strany zřizovatele navýšením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“, jak tomu bylo i v roce 2019.

Na internetových stránkách Kraje Vysočina byly v souladu s § 28a odst. 3 zákona zveřejněny návrhy rozpočtů příspěvkových organizací sociální péče na rok 2020.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit:

 • rozpočty (plány nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, odpisové plány a plány oprav a závazné ukazatele příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace za úsek sociálních věcí na rok 2020 jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem „Limit prostředků na platy na rok 2020“ dle matriálu RK-20-2020-71, př. 1;
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací odvětví sociálních služeb na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1;
 • odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na rok 2020 dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1; s tím, že zdrojem fondu investic budou peněžní prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:

 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2020;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

  - celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;

  - jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-20-2020-71, př. 1

  - použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;

 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-20-2020-71, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření rozborů hospodaření k 30. 9. 2020 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociálních věcí společně s výhledem do konce roku 2020 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociálních věcí:

  - provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2020;

  - zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;

  - promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2020 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

  - předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2020 v termínu do 21. 7. 2020 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2020 společně s výhledem do konce roku 2020 v termínu do 20. 10. 2020;

  - zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;

  - informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválené rozpočty a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz