Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-72: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

RK-20-2020-72.pdf, RK-20-2020-72pr01.xls

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-20-2020-72
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MMR“) určených pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci (dále také „Vysočina Tourism“) na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (dále jen „Památky žijí“).

Vysočina Tourism realizuje uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Rakousko - Česká republika 2014-2020, přičemž celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 5 814 180 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0488/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „Památky žijí“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku na krytí finanční spoluúčasti organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje. V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.0495/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 5 814 180 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „Památky žijí“.

Dne 11. 6. 2020 byly na bankovní účet kraje u ČNB připsány finanční prostředky z MMR za 4. monitorovací období (1. 7. 2018 - 31. 12. 2018), představující 5% podíl státního rozpočtu na projektu ve výši 47 394,94 Kč (1 782,77 EUR), určených pro Vysočina Tourism. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu "Památky žijí" je obsahem materiálu RK-20-2020-72, př. 1.

S ohledem na výše uvedené a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 47 394,94  Kč poskytnutou ve prospěch Vysočina Tourism na projekt „Památky žijí“, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch o částku 47 394,94 Kč s určením pro Vysočina Tourism. Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 47 394,94  Kč poskytnutou ve prospěch Vysočina Tourism na projekt „Památky žijí“, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch o částku 47 394,94 Kč s určením pro Vysočina Tourism. Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 47 394,94 Kč (ÚZ 110117051), určené pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“, realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká Republika  2014-2020.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 47 394,94 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 47 394,94 Kč u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz