Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-76: Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou

RK-20-2020-76.pdf, RK-20-2020-76pr01.pdf , RK-20-2020-76pr02.pdf , RK-20-2020-76pr03.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-20-2020-76
Název Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace spolku SE.S.TA z.s. na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“, v návaznosti na uzavřený dodatek k memorandu o její přípravě, realizaci a provozování.

V budově Konventu zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou je umístěna expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ obsahující obrazy a plastiky ze sbírek Národní galerie v Praze, které souvisejí s dobou a dílem Jana Santiniho Aichla, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil prostředí bývalého žďárského kláštera.

Kraj Vysočina je jedním z jejích partnerů, a to na základě uzavřeného Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ schváleného zastupitelstvem kraje dne 3. 10. 2009 usnesením č. 0123/02/2009/ZK. Smluvní strany memoranda – Národní galerie v Praze, ŽĎAS, a.s., KINSKÝ Žďár, a.s., Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou – se dohodly na podmínkách pro realizaci výše zmíněné expozice, jejímž provozovatelem v neziskové režii byla firma ŽĎAS, a.s. Tato expozice, určená nejen návštěvníkům žďárského regionu, ale i zájemcům a znalcům barokního umění v mezinárodním měřítku, byla uvedena do provozu v roce 2009. Dodatkem č. 1 uvedeného memoranda schváleného dne 10. 11. 2015 usnesením č. 0546/06/2015/ZK došlo ke změně provozovatele expozice, kterým se stal spolek SE.S.TA. z.s.

Na základě Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ ve znění dodatku č. 1 (viz mat. RK-20-2020-76, př. 3) požádal spolek SE.S.TA z.s. Kraj Vysočina o poskytnutí dotace na krytí provozních výdajů v roce 2020, viz materiál RK-20-2020-76, př. 1.

Doba platnosti memoranda je stanovena do konce roku 2020. Začátkem letošního roku bylo dokončeno jednání spolku SE.S.TA s Národní galerií v Praze o prodloužení smlouvy o  spolupráci. Tato smlouva je na stávající podobu expozice prodloužena do konce dubna 2022.  

Dotace Kraje Vysočina byla v letech 2009 - 2019 vždy schválena ve výši 200 000 Kč ročně a byla směřována zejména do zajištění provozu expozice, kde je nutno udržovat náročné bezpečnostní a klimatické podmínky, smluvně dané Národní galerií v Praze, potřebné úklidové práce a  finančně náročné bezpečnostní zajištění. Celkové náklady na zajištění expozice za rok 2019 byly 353 025 Kč.

V současné době probíhají jednání spolku SE.S.TA s partnery Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ ve znění dodatku č. 1 týkající se prodloužení termínu spolupráce. Zároveň spolek SE.S.TA jedná s Národní galerií v  Praze o novém projektu, který by využil expoziční prostory a zároveň by nahradil výstavu "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze". Námětem projednávaného návrhu je připomenutí výročí 300 let od úmrtí významného architekta J.B. Santiniho, které bude v roce 2023. 

Návrh řešení

Vytvoření stálé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ umožnilo vznik poutavé a návštěvníky velmi ceněné turistické nabídky zaměřené na umění 17. - 18. století, která je ve svém pojetí schopna oslovit laickou i odbornou veřejnost. Projekt podpořil zájem o kulturní dědictví regionu a rozvoj turistického ruchu. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč spolku SE.S.TA z.s. dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2. Finanční prostředky na projekt expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2020 a budou použity na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s provozem expozice. Dotace bude poskytnuta po vyúčtování. Uznatelné náklady se vztahují na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02980.0001.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 3317 je počítáno s finančními prostředky ve výši 200 000 Kč na poskytnutí dotace spolku SE.S.TA z.s. na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2020-76, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 29. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz