Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-78: Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2020 – poskytnutí věcného daru

RK-20-2020-78.pdf, RK-20-2020-78pr01.pdf , RK-20-2020-78pr02.pdf , RK-20-2020-78pr03.pdf , RK-20-2020-78pr04.pdf , RK-20-2020-78pr05.pdf , RK-20-2020-78pr06.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-20-2020-78
Název Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2020 – poskytnutí věcného daru
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Předmětem předkládaného materiálu je poskytnutí věcného daru výhercům v soutěži „Do práce na kole 2020“ v jednotlivých účastnických městech v souladu s usnesením rady kraje č. 0391/07/2020/RK ze dne 3. 3. 2020 ve smyslu schválené podpory celonárodní cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2020“ v rámci Kraje Vysočina.

Do celkově 10. ročníku cyklodopravní kampaně a soutěže se v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov zapojilo celkem 763 účastníků. Město Jihlava se po přepočtu registrovaných účastníků na počet obyvatel stalo již popáté nejúspěšnějším krajským městem v rámci všech 50 účastnických měst. Celorepublikově byl počet účastníků téměř 16 000. Letošní pokles registrovaných účastníků cca 25 % na krajské i  celorepublikové úrovni byl způsoben opatřeními k zamezení šíření pandemie COVID-19, registrace probíhaly v době největších omezení v březnu a dubnu. V konečném důsledku se  ale kolo, koloběžka, chůze a běh ukázaly i během největší krize jako nejbezpečnější a nejzdravější způsob dopravy.

Dle pravidel soutěže byl výherce kategorie pravidelnost jednotlivců v každém účastnickém městě losován ze všech registrovaných účastníků, kteří v rámci soutěžního měsíce května dosáhli pravidelnosti vyšší než 66 %. Přehled obdarovaných viz. výpis ze systému eDotace RK-20-2020-78, př. 6.

Věcné dary, koloběžky Yedoo Trexx v hodnotě 10 000 Kč/ks, byly pořízeny v souladu s  usnesením č. 0391/07/2020/RK ze schváleného rozpočtu 2020 kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch – Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie.

Předání věcných darů proběhne v sídle Kraje Vysočina dne 25. 6. 2020 za účasti náměstkyně hejtmana Ing. Jany Fischerové, CSc.

Návrh řešení

V souladu s usnesením rady kraje č. 0391/07/2020/RK odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout věcný dar dle darovací smlouvy uvedené v materiálech RK-20-2020-78, př. 1, RK-20-2020-78, př. 2, RK-20-2020-78, př. 3, RK-20-2020-78, př. 4 a RK-20-2020-78, př. 5.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02981.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Do práce na kole 2020“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle materiálů RK-20-2020-78, př. 1, RK-20-2020-78, př. 2, RK-20-2020-78, př. 3, RK-20-2020-78, př. 4 a RK-20-2020-78, př. 5.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz