Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2018-38: Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče, návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-21-2018-38.pdf, RK-21-2018-38pr01.xls

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-21-2018-38
Název Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Domov Háj, příspěvková organizace, požádal o schválení změny čerpání fondu investic uvedené v materiálu RK-21-2018-38, př. 1. Jedná se o rekonstrukci oplocení v komunitním bydlení Světlá nad Sázavou z důvodu havarijního stavu a o změnu schválené investice (nákup osobního automobilu pro 9 osob). Organizace požádala o úpravu na osobní automobil pro 7 osob. Celkové čerpání fondu investic tak bude navýšeno o 300 000 Kč a toto navýšení bude pokryto z vlastních zdrojů organizace. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-21-2018-38, př. 1. Zůstatek fondu investic bude k 31. 12. 2018 ve výši 117 210 Kč.

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace, požádal o schválení nákupu 4 ks elektrických polohovacích lůžek. Stávající používaná mechanicky polohovací lůžka jsou z roku 1998 (revizním technikem jsou označeny jako nefunkční z důvodu manipulace s klientem). Celkové čerpání fondu investic tak bude navýšeno o 220 000 Kč. Protože organizace není schopna tento nákup plně uhradit ze svého fondu investic, požádala o investiční příspěvek ve výši 200 000 Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-21-2018-38, př. 1. Zůstatek fondu investic bude k 31. 12. 2018 ve výši 86 850 Kč.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic dle  materiálu RK-21-2018-38, př. 1 u Domova Háj, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace a schválit investiční příspěvek pro Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci, ve výši 200 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek. Udělením souhlasu radou kraje mají příspěvkové organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o  částku 200 000 Kč;
  • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek;
  • použití fondu investic pro rok 2018 u Domova Háj, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2018-38, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz