Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2018-70: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

RK-21-2018-70.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-21-2018-70
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také "IROP") a jejich zprostředkování této organizaci.

V rámci IROP, specifického cíle  2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, Výzva  č. 32 a 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ schválilo MMR dotaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČ 60126671, na projekt „Vybavení centra moderních technologií“ v celkové výši 3 336 758,64 Kč. Výstupem projektu je technologické centrum, kde se budou studenti učit obsluhovat zařízení využívající moderní technologie. Cílem je zvýšit kvalitu výuky rozšířením zařízení pro výuku technických oborů a přizpůsobit ji tak potřebám praxe, aby se žáci uměli lépe zařadit do reálného světa práce.

MMR převedlo na účet kraje pro tuto organizaci částku odpovídající proplacení 1. žádosti o platbu ve výši 3 336 758,64 Kč.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 3 336 758,64 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 193 922,10 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 3 142 836,54 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 336 758,64 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (ÚZ 17015, ÚZ 17016, ÚZ 17968 a ÚZ 17969).

Odbor informatiky

Uvedená podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02673.0001.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 193 922,10 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 3 142 836,54 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 336 758,64 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 193 922,10 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 3 142 836,54 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz