Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2018-72: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-21-2018-72.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-21-2018-72
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:

 1. Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou v celkové výši 916 122 Kč;
 2. Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod v celkové výši 242 256 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 1 158 378 Kč).

MŠMT převedlo na účet kraje druhé zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 463 351,20 Kč (tj. 40 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):

 1. Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou ve výši 366 448,80 Kč;
 2. Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ve výši 96 902,40 Kč.
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 463 351,20 Kč
  (§ 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 96 902,40 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 366 448,80 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 463 351,20 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 96 902,40 Kč a  §  3127 - Střední školy ve výši 366 448,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 463 351,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 o částku 366 448,80 Kč; 
  • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 o částku 96 902,40 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-21-2018-72.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (3. 8. 2018)
Termín 3. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz