Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-09: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-21-2019-09.pdf, RK-21-2019-09pr01.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-21-2019-09
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice“) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy. Nemocnice v rámci tohoto projektu realizuje dvě akce „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále jen „Projekt“).

Druhá etapa Projektu byla ukončena k 30. 3. 2019 a v průběhu dubna 2019 byla podána žádost o platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu. Dne 26. 6. 2019 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 13 436 419,34 Kč.

Dne 2. 7. 2019 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci Projektu v celkové výši 13 436 419,34 Kč. Dotace je určena na neinvestiční a investiční výdaje Projektu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u Nemocnice ve výši účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 13 436 419,34 Kč, určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci za ukončenou druhou etapu projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 2 097 465,20 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 1 980 939,35 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 116 525,85 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 2 097 465,20 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-21-2019-09, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2019 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 11 338 954,14 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517969) ve výši 10 709 012,24 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 629 941,90 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2019 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 11 338 954,14 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-21-2019-09, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 16. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz