Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-11: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-21-2019-11.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-21-2019-11
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová, I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále také „Divadlo“) pro rok 2019.

Rozhodnutím Ministerstva kultury č. 2480/2019 OULK byla Divadlu poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ na projekt „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ ve výši 3 400 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 1. 7. 2019 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Divadlu v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 3 400 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3311 – Divadelní činnost o částku 3 400 000 Kč s určením pro Divadlo na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“;
  • provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 3 400 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 3 400 000 Kč určené pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ (ÚZ 34 352).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, ÚZ 34 352) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 3 400 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 3 400 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz