Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny

RK-21-2019-12.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-21-2019-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
Zpracoval M. Skryjová, I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny (dále také „Knihovna“).

Knihovně byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci programu „Kulturní aktivity“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK 50-13001/2018 – ZPO/ORNK na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“, ve výši 50 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 2. 7. 2019 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Knihovně ve výši 50 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické, s určením pro Knihovnu o částku 50 000 Kč na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“;
  • provést u dotčené organizace navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 50 000 Kč, určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“ v rámci programu „Kulturní aktivity “ (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“, ve  výši 50 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o  částku 50 000 Kč určenou na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, nevidomé a těžce zrakově postižené“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz