Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-13: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

RK-21-2019-13.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-21-2019-13
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová, I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“).

Muzeu byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. 20-11906/2018-LK/ORNK na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“, ve výši 60 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 2. 7. 2019 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 60 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum o částku 60 000 Kč na realizaci projektu;
  • provést u dotčené organizace navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 60 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 60 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „ Edice Kramářské písně z Pelhřimovska" v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie A“ na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“, ve  výši 60 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 60 000 Kč určenou na realizaci projektu „Edice Kramářské písně z Pelhřimovska“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz