Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

RK-21-2019-16.pdf, RK-21-2019-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-21-2019-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 1167/20/2019/RK dne 2. 7. 2019 uzavřít smlouvu č. 566S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 (dále jen „SFDI“). Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále také „KSÚSV“) bude příjemcem prostředků, které SFDI převede na stanovený bankovní účet zřizovatele formou záloh na základě žádostí předložených KSÚSV. Kraj Vysočina je povinen identifikovat příslušné platby ze SFDI účelovým znakem 91252 – Financování dopravní infrastruktury - neinvestice. Kraj Vysočina se zavázal takto nabyté finanční prostředky převést KSÚSV do 10ti pracovních dnů od jejich připsání na účet. V této souvislosti je potřeba schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou prostředky SFDI přijaty do rozpočtu kraje a upravit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro KSÚSV na rok 2019. Rozpis akcí odsouhlasených centrální komisí SFDI, na které bude dotace čerpána, je přílohou RK-21-2019-16, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:   

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou neinvestiční dotaci ze SFDI ve výši 179 294 000 Kč určenou pro KSÚSV na realizaci neinvestičních akcí dle přílohy RK-21-2019-16, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV na rok 2019 o částku 179 294 000 Kč na realizaci neinvestičních akcí financovaných z prostředků SFDI.

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2019 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018 a na základě usnesení Výboru SFDI č. 1229 ze dne 30. dubna 2019 a v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, v platném znění.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve formě účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 179 294 000 Kč, určené pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování oprav silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v roce 2019 (ÚZ 91252) dle podmínek Smlouvy č. 566S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212, položka 5336) rozpočtu kraje na rok 2019 o účelovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (UZ 91252) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, ve výši 179 294 000 Kč dle smlouvy č. 566S/2019 na realizaci neinvestičních akcí uvedených v materiálu RK-21-2019-16, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o částku 179 294 000 Kč určenou na realizaci neinvestičních akcí z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019;
ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, průběžně zasílat na krajský úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický) na vědomí kopie žádostí o zálohu, zaslané na Státní fond dopravní infrastruktury dle podmínek smlouvy č. 566S/2019.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz