Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-19: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

RK-21-2019-19.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-21-2019-19
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
Zpracoval L. Weber, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též IROP) na projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“,  která byla na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu poukázána dne 4. 7. 2019, a to ve výši 6  211  580,10 Kč. Cílem projektu je nákup a rekonstrukce dvou rodinných domů v Třešti, pro 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením a výstavba denního stacionáře. Projekt navazuje na již zahájený proces úplné transformace příspěvkové organizace Domova Kamélie Křižanov.

Dle nastaveného harmonogramu projektu byla usnesením rady kraje č. 1000/18/2019/RK dne 4. 6. 2019 schválena a následně i podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 3. etapu projektu (období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019). Centrum pro regionální rozvoj po provedení kontroly žádosti o platbu potvrdilo způsobilé výdaje v požadované výši 6  901  755,67 Kč. Na základě stanovených podmínek výzvy byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj poukázána na účet dotace ve výši 6 211 580,10 Kč, tedy ve výši 90 % ze způsobilých výdajů za 3. etapu projektu.

Celkový rozpočet projektu, jehož realizace bude probíhat do 30. 6. 2020, činí 64 232 648,08 Kč, přičemž výše dotace z IROP byla schválena ve výši 57 683 274,37 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace je tvořen povinným 10 % podílem příjemce a neuznatelnými výdaji projektu (např. cena znaleckých posudků, správní poplatky).

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 4. 7. 2019 poukázána dotace projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 6 211 580,10 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 211 580,10 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I." o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 211 580,10 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 17. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz