Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-27: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou

RK-21-2019-27.pdf, RK-21-2019-27pr01.pdf , RK-21-2019-27pr02.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-21-2019-27
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou".

Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava sociálních zařízení, opravy elektroinstalace včetně výměny rozvaděčů, částečná výměna oken a dveří, částečná oprava ÚT a další drobné stavební úpravy v objektu Domova mládeže v Kamenici nad Lipou.

Stavební práce budou probíhat v období od října 2019 do července 2020. Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 28094026, a to v částce cca 8 400 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele akce bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 7. 5. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek  uplynula dne 27. 5. 2019 v 11.00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 4 řádné nabídky. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dvou účastníků zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou. Na základě vyhodnocení nabídek podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou.

O průběhu jednání byl vyhotoven protokol a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-21-2019-27, př. 1, RK-21-2019-27, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531, s nabídkovou cenou 7 954 331,93 Kč bez DPH. Pořadí nabídek určené hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria je uvedeno ve Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 1. 7. 2019, která je součástí materiálu RK-21-2019-27, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu bere na vědomí výsledek výběrového řízení.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2019-27, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 608 38 531 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz