Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-28: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

RK-21-2019-28.pdf, RK-21-2019-28pr01.pdf , RK-21-2019-28pr02.pdf , RK-21-2019-28pr03.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-21-2019-28
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zveřejnění záměru prodeje hmotných nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava.

Kraj Vysočina je na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14687/2001-14 ze dne 30. 3. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení, pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2 v k. ú. a obci Jihlava, graficky znázorněno v materiálu RK-21-2019-28, př. 1. Nemovitosti se nachází v zástavbě rodinných a bytových domů v jihozápadní části města Jihlavy na ul. Telečská, v blízkosti centra města. Jedná se o původní obytnou rodinnou vilu z roku 1906, která byla v 50. letech minulého století kompletně upravena pro potřeby školy. V současné době má objekt školy dvě nadzemní podlaží a podkroví, vnitřní dispozici tvoří učebny, laboratoře, kabinety, sklady, sociální zázemí o  celkové výměře podlahové plochy cca 430 m2. Před cca 40 roky byla provedena přístavba do dvora včetně kotelny, následně byla provedena výměna oken. Vzhledem k dílčím rekonstrukcím objektu je stavebně technický stav objektu dobrý. Objekt je napojen na inženýrské sítě, tj. elekto, plyn, vodu, kanalizaci.

U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava jsou nemovitosti vedeny na listu vlastnictví 4867 pro katastrální území a obec Jihlava.

Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, která je již ke své činnosti nepotřebuje, budova je volná a pro potřeby školství nevyužívaná. Nemovitosti jsou s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání a dislokaci nevyužitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

V dané lokalitě se dále nachází i pozemek par. č. 3522/37 ostatní plocha o výměře 20 m2, který je též ve vlastnictví kraje a hospodaření školy. Tento pozemek není přístupný a funkčně nenavazuje na „areál“ školy na ul. Telečské. Pozemek je z části fakticky užíván vlastníkem sousedního pozemku par. č. 3522/36, kterým je Ing. Lakomý Tomáš, Telečská 5011/11, Jihlava a z části je zastavěn stavbou oplocení trafostanice ve vlastnictví fy E.ON Distribuce, dle materiálu RK-21-2019-28, př. 2. Majetkoprávní vypořádání tohoto pozemku bude řešeno samostatně na základě provedeného geometrického zaměření a rozdělení pozemku.

Dle zpracovaného znaleckého posudku ze dne 15. 3. 2019 na ocenění nemovitostí na ul. Telečská v Jihlavě, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 5 145 220 Kč a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 5 500 000 Kč, resp. v rozpětí minimálně od 5 mil Kč do cca 6 mil Kč. Na pořízení znaleckého posudku bylo vynaloženo 17 000 Kč.

Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor majetkový:

  • rozhodnout o prodeji uvedených hmotných nemovitých věcí, tj. pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2 v k. ú. a obci Jihlava
  • rozhodnout o způsobu výběru zájemce o koupi majetku, tj. výběru zájemce výběrovým řízení na "určení pořadí" ve smyslu článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina
  • schválit podmínky a termíny výběrového řízení včetně dohody o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-21-2019-28, př. 3.

Minimální nabídkovou cenu pro toto řízení navrhuje OM stanovit ve výši 6 000 000 Kč, tj. v horní hranici ceny obvyklé, která byla stanovena soudním znalcem, povýšené o náklad na zpracování znaleckého posudku, předpokládané náklady na inzerci a výběrové řízení, tj. úhrnem zaokrouhleně ve výši 6 090 000 Kč. Mimo standartní zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina bude záměr inzerován na realitních serverech. Primátorka statutárního města Jihlavy bude o záměru prodeje informována.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnut zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a schválit způsob výběru zájemce včetně dalších náležitostí vztahujících se k tomuto prodeji dle materiálu RK-21-2019-28, př. 3.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s prodejem nemovitosti. 

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemku par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje
  • způsob výběru zájemce o koupi hmotné nemovité věci výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
  • podmínky a termíny výběrového řízení na koupi hmotné nemovité věci včetně dohody o  sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-21-2019-28, př. 3.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 19. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz