Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-35: Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

RK-21-2019-35.pdf, RK-21-2019-35pr01.xlsx

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-21-2019-35
Název Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Zpracoval N. Širmerová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší případy, kdy je třeba uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři s návrhem na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, neboť pozemky kraje jsou zatěžovány uložením inženýrských sítí a jinými stavbami. Pro stavební, popř. územní řízení musí investoři prokázat k pozemkům právo opravňující je na pozemku ve vlastnictví kraje zřídit příslušné stavby. Bez předložení příslušných smluv nemohou investoři zahájit realizaci zamýšlené stavby. Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálech RK-21-2019-35, př. 1.

Návrh řešení

Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Rada kraje schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování služebností.

Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. Žádosti a situace budou při jednání rady k dispozici.

Smlouvy nejsou předkládány jako příloha tohoto materiálu, neboť, v přílohách č. 1 a 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina byly schváleny jako vzorové smlouvy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-21-2019-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz