Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-36: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"

RK-21-2019-36.pdf, RK-21-2019-36pr01.pdf , RK-21-2019-36pr02.pdf , RK-21-2019-36pr03.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-21-2019-36
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace".

Cílem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na novou budovu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Místem výstavby nové budovy bude areál bývalých kasáren Otakara Jaroše ležící přibližně ve střední části Statutárního města Jihlava západním směrem od jeho historického jádra. Areál se rozkládá uvnitř městské zástavby mezi ulicemi Žižkova, Ke Skalce, Bratří Čapků a Seifertovou. Zájmová část areálu s budoucím staveništěm administrativní budovy Krajského úřadu se nachází v rohu ulic Žižkova a Ke Skalce naproti budově Krajského úřadu. Součástí veřejné zakázky je činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby a výkon autorského dozoru stavby po dobu její realizace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby byla stanovena v souladu se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek obdobného předmětu plnění, znalostí trhu a s ohledem na předpokládaný objem investičních nákladů stavby (cca 347 606 241 Kč bez DPH) ve výši cca 1,3 % nákladů na stavbu, tj. v částce 4 500 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním  limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon", se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 10. 4. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena ekonomická výhodnost podle § 114 odst. 2 zákona - nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 6. 5. 2019 v 11.00 hod.  V této lhůtě zadavatel obdržel 8 řádných nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. Na základě vyhodnocení nabídek podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti byl vybrán dodavatel podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

O průběhu jednání hodnotící komise byly vyhotoveny protokoly, které jsou obsahem materiálů RK-21-2019-36, př. 1, RK-21-2019-36, př. 2 a RK-21-2019-36, př. 3.

Návrh řešení

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, se sídlem Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01, s nabídkovou cenou 2 795 000 Kč bez DPH.

Pořadí nabídek je uvedeno v materiálu RK-21-2019-36, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-21-2019-36, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení  ARTPROJEKT JILAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, se sídlem:  Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E - projektová dokumentace";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 25. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz