Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

RK-21-2019-38.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-21-2019-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekty „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
Zpracoval I. Hodačová, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektů „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006086 a „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006084. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Usnesením č. 0430/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina finanční prostředky na realizaci výše uvedených projektů.

Projekty Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. V rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ kryje přijatá dotace 60 % celkových způsobilých výdajů, tj. 826 447,84 Kč, a to za období realizace projektu 6. 2. 2018 – 31. 3. 2019. V rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ kryje přijatá dotace 60 % celkových způsobilých výdajů, tj. 168 256,98 Kč, a to za období realizace projektu 2. 3. 2018 – 31. 3. 2019.  Dne 1. 7. 2019 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 826 447,84 Kč v rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“. Dne 25. 6. 2019 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 168 256,98 Kč v rámci projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“. Obě dotace byly následně převedeny na bankovní účet „Parky 2015“, č. ú.: 4211011816/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 826 447,84 Kč a ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o částku 168 256,98 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 826 447,84 Kč a ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o částku 168 256,98 Kč. Přijaté finanční prostředky budou použity k financování dalších etap realizace projektů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací ze strany Ministerstva životního prostředí v celkové výši 994 704,82 Kč, které jsou určené na financování projektů revitalizace parků.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ o částku 826 447,84 Kč a ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o částku 168 256,98 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz