Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-39: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“

RK-21-2019-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-21-2019-39
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
Zpracoval I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004149. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Usnesením č. 0606/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 57 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-08-2016-43, př. 3 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.“) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“.

Usnesením 1230/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-76, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina a RK-22-2017-76, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Úspory energií - Nemocnice Jihlava.“) rozhodla rada kraje o nabytí peněž v souvislosti na vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí kryje 40 % z celkových uznatelných nákladů za období realizace projektu 1. 7. 2018 – 31. 1. 2019.

Dne 3. 6. 2019 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 4 664 077,56 Kč. Dotace byla následně převedena na bankovní účet projektu „Úspory energií 2015“, č. ú.: 4211011832/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 4 664 077,56 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 4 664 077,56 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva životního prostředí ve výši 4 664 077,56 Kč, které jsou určeny na financování projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 4 664 077,56 Kč.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 16. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz