Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-42: Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“

RK-21-2019-42.pdf, RK-21-2019-42pr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-21-2019-42
Název Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva SFŽP“) k projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“.

Kraj Vysočina realizuje projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ na základě projektové žádosti podané v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 2118/38/2017/RK ze dne 28. 11. 2017 („Rada kraje schvaluje realizaci projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ dle materiálů RK-38-2017-86, př. 1 a RK-38-2017-86, př. 2; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2017-86, př. 2; ukládá Odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit ji dle materiálů RK-38-2017-86, př. 1 a RK-38-2017-86, př. 2 do 11. výzvy Národního programu Životního prostředí“).

Na základě podané projektové žádosti bylo vydáno dne 21. 5. 2018 Rozhodnutí č. 01651862 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, které nastavuje obecné podmínky čerpání dotace. Následně ORR zpracoval podklady pro uzavření Smlouvy, ve smyslu Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Smlouva SFŽP (viz RK-21-2019-42, př. 1) určuje již konkrétní podmínky realizace projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“. Až po uzavření smlouvy bude kraj oprávněn žádat o úhradu finančních prostředků ze SFŽP vynakládaných v rámci projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“. Kraj Vysočina obdržel návrh smlouvy dne 17. 6. 2019. Od té doby probíhalo vyjednávání se SFŽP o výkladu některých navrhovaných smluvních ustanovení (zejména čl. IV. návrhu smlouvy).

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-21-2019-42, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-21-2019-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz