Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-45: Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-21-2019-45.pdf, RK-21-2019-45pr01.pdf , RK-21-2019-45pr02.pdf , RK-21-2019-45pr03.pdf , RK-21-2019-45pr04.pdf , RK-21-2019-45pr05.pdf , RK-21-2019-45pr06.pdf , RK-21-2019-45pr07.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-21-2019-45
Název Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 7
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smluv dle materiálů RK-21-2019-45, př. 3 a RK-21-2019-45, př. 4. V jednom případě jde o změnu typu zdroje tepla a v jednom případě se jedná o prodloužení termínu realizace. 

Výše popsané žádosti o podstatné změny Smluv, které tvoří materiál RK-21-2019-45, př. 3 a RK-21-2019-45, př. 4, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám. 

Na dofinancování změn typů instalovaných zdrojů tepla, při kterých bude docházet k navýšení dotace oproti původní Smlouvě o poskytnutí dotace, bude v krajním případě využito části finanční rezervy, kterou schválilo dne 9. 5. 2017 na svém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/03/2017/ZK. K této problematice si Odbor regionálního rozvoje vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí ve vazbě na uznávání indikátoru financovaného jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu kraje. Toto stanovisko je součástí materiálu RK-21-2019-45, př. 7.

V případě, že by žádostem o změnu typu zdroje nebylo vyhověno, hrozilo by riziko odstoupení od Smlouvy ze strany příjemců dotace a nenaplnění indikátoru projektu, který je stanoven na 2486 výměn.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil, s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech  Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálů RK-21-2019-45, př. 5 a RK-21-2019-45, př. 6. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-21-2019-45, př. 1 a RK-21-2019-45, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-45, př. 5 a RK-21-2019-45, př. 6.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz