Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-55: Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-21-2019-55.pdf, RK-21-2019-55pr01.xlsx , RK-21-2019-55pr02.xlsx , RK-21-2019-55pr03.doc

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-21-2019-55
Název Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval R. Šalandová, T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší úhradu nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory.

Kraj Vysočina v letech 2013 – 2015 realizoval projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, jehož cílem byla modernizace a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Kraji Vysočina, a to se zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Obsahem projektových aktivit bylo podnítit zájem žáků o obory přírodovědného a technického vzdělávání mimo jiné i realizací mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků. Důraz byl kladen především na propojenost spolupráce základních škol, středních škol a sociálních partnerů. Do projektu bylo zapojeno 26 středních škol a více než 100 základních škol z Kraje Vysočina. Zájem žáků o mimoškolní aktivity trvá i po skončení projektu a většina škol zájmové kroužky i nadále realizuje. Pro školu realizace kroužků znamená poměrně velkou finanční zátěž spojenou především se mzdovými náklady. Přehled mimoškolní činnosti, témata zaměření, počet podpořených žáků a hodinová dotace je uvedena v materiálu RK-21-2019-55, př. 1.

Již šestým rokem Kraj Vysočina realizuje soutěž „Stavíme z Merkuru“. Prioritním cílem soutěže je podpora technické tvořivosti žáků v základních školách (a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) a motivace žáků k práci s konstrukční stavebnicí. Příprava na soutěž probíhá většinou formou zájmových kroužků, což pro školu rovněž představuje velkou finanční zátěž. Přehled zapojených škol do soutěže „Stavíme z Merkuru“ je v materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám na proplacení především mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 256  168 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 1. Finanční prostředky ve výši 256 168 Kč budou poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00326). Finanční prostředky budou středním školám poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.

Dále OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč a rozhodnout poskytnout finanční dar základním školám na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž  "Stavíme z Merkuru" v celkové výši 75 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2.

Finanční prostředky ve výši 75 000 Kč budou poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, ÚZ 00326.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání (ÚZ 00326) je počítáno s finančními prostředky na podporu modernizace a propagace technických oborů a na zvýšení technické a přírodovědné tvořivosti žáků.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 256 168 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč na podporu činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu na soutěž  "Stavíme z Merkuru" v celkové výši 3 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2;
rozhoduje

poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 72 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy (ÚZ 00326) dle materiálu RK-21-2019-55, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-55, př. 3.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz