Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-57: Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326

RK-21-2019-57.pdf, RK-21-2019-57pr01.pdf , RK-21-2019-57pr02.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-21-2019-57
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv, které se týkají přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.

Ředitelka školy obdržela návrh darovacích smluv na přijetí finančního účelového daru v celkové výši 10  422 Kč pro účely úhrady měsíčních záloh za obědy ve prospěch dvou nezletilých žákyň školy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dar bude škole poskytnut na základě dvou smluv ve dvou etapách: První část pro rok 2019 ve výši 4 158 Kč na školní rok 2019/2020 pro období do 31. 12. 2019. Druhá část pro rok 2020 ve výši 6  264 Kč pro období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovacích smluv obsahuje materiál RK-21-2019-57, př. 1 a RK-21-2019-57, př. 2.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálu RK-21-2019-57, př. 1 a RK-21-2019-57, př. 2.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2019-57, př. 1 a RK-21-2019-57, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz