Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-58: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42

RK-21-2019-58.pdf, RK-21-2019-58pr01.docx

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-21-2019-58
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, kterou se dárce zavazuje k poskytnutí peněžitého daru ve výši 30 000 Kč. Škola obdržela návrh darovací smlouvy od společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.., dar je poskytnut jako výhra za umístění na 2. místě, kategorie V Studenti SŠ ve 3. ročníku soutěže MPO - Přeměna odpadů na zdroje. Dar bude použit na: 1) exkurzi do společnosti EKO MB s.r.o., 2) filamenty (tiskové struny do 3D tiskárny), 3)  3D  tiskárna.  Závazkem obdarovaného je použít darovanou věc výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-21-2019-58, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-58, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2019-58, př. 1.

Odpovědnost Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz