Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-65: Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-21-2019-65.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-21-2019-65
Název Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“) na projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“, a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření. Dalším řešeným projektem na implementaci soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina je projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“, projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ je nyní v udržitelnosti a v nejbližší době by mělo být ze strany poskytovatele dotace vydáno Závěrečné vyhodnocení akce, viz materiál RK-06-2019-66.

Realizace a financování projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ byla schválena usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0371/04/2016/ZK. Rada kraje schválila usnesením č. 0315/06/2017/RK předložení výše uvedeného projektu do OPŽP a usnesením č. 2026/32/2018/RK schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina“.

Dne 14. 6. 2019 byla na účet kraje vedený u České národní banky připsána dotace z OPŽP ve výši 167 427,70 Kč za značení lokalit v terénu, nezpůsobilé výdaje činí celkem 9 801 Kč. V rámci značení lokalit v terénu bylo provedeno následující: umístění cedulí s malým státním znakem s označením přírodní památka, nebo přírodní rezervace, umístění cedulí s označením evropsky významná lokalita a umístění informačních tabulí s uvedením přírodních hodnot území. Dotace byla převedena na zvláštní účet projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“.

Cílem projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ bylo zajištění označení hranic evropsky významných lokalit Údolí Oslavy a Chvojnice, Hajnice a U Miličovska v terénu, a to v souladu vyhláškou č. 45/2018 Sb., v aktuálním znění a zároveň zajistit informovanost veřejnosti o přírodních hodnotách území.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP ve výši 167 427,70 Kč, která je určena na financování projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 167 427,70 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz