Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-66: Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-21-2019-66.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-21-2019-66
Název Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“) na projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“, a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření. U výše uvedeného projektu je v letošním roce 2019 a v roce 2020 očekáváno přijetí dalších dvou dílčích dotací v celkové výši 1 204 116,98 Kč (z toho je 2 166,70 Kč vedeno jako nezpůsobilé výdaje). Dalším řešeným projektem na implementaci soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina je projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“, projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ je nyní v udržitelnosti a v nejbližší době by mělo být ze strany poskytovatele dotace vydáno Závěrečné vyhodnocení akce, viz materiál RK-06-2019-66.

Realizace a financování projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ byla schválena usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0371/04/2016/ZK. Rada kraje schválila usnesením č. 0315/06/2017/RK předložení výše uvedeného projektu do OPŽP a usnesením č. 2026/32/2018/RK schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina“.

Dne 7. 6. 2019 byla na účet kraje vedený u České národní banky připsána dotace z OPŽP ve výši 188 825,34 Kč za značení lokalit v terénu, nezpůsobilé výdaje činí celkem 2 964,50 Kč. V rámci značení lokalit v terénu bylo provedeno následující: pruhové značení hranic na stromech/sloupcích, umístění cedulí s malým státním znakem s označením přírodní památka, nebo přírodní rezervace, umístění cedulí s označením evropsky významná lokalita a umístění informačních tabulí s uvedením přírodních hodnot území. Dotace byla převedena na zvláštní účet projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“.

Cílem projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ je příprava podkladů (aktuální průzkumy přírodních prvků, nové plány péče, geodetické zaměření hranic a označení území v terénu) pro zajištění územní ochrany evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch u Heraltic. Součástí tohoto projektu byla také administrace a organizace zadávacího řízení Projektovou kanceláří Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP ve výši 188 825,34 Kč, která je určena na financování projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 188 825,34 Kč za projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“.

 

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz