Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-68: Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)

RK-21-2019-68.pdf, RK-21-2019-68pr01.doc , RK-21-2019-68pr02.doc , RK-21-2019-68pr03.doc

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-21-2019-68
Název Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
Zpracoval F. Mládek, B. Švíková, J. Joneš, J. Klečanský
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením rady kraje 1280/23/2016/RK ze dne 12. 7. 2016 bylo odboru životního prostředí a zemědělství, uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o EIA“). Současně bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). Dále bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území včetně lokalit Natura 2000.

V uvedených případech bylo odboru životního prostředí a zemědělství uloženo podávat o činnosti pololetní zprávy radě kraje. Text předmětného usnesení je v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Návrh řešení

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí a zemědělství v období leden – červen 2019 úkoly kraje jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti.

V samostatné působnosti to bylo u tří záměrů vedených Ministerstvem životního prostředí (V433/833 – zdvojení vedení, Draka Kabely – rozšíření výroby kabelů, Modernizace spalovny nebezpečného odpadu Brtnice s cílem navýšení zpracovatelské kapacity).

Odbor životního prostředí a zemědělství ve sledovaném období zajišťoval činnosti dle zákona o EIA u 28 záměrů vedených krajským úřadem (z toho vydal 14 závěrů zjišťovacích řízení, 1 závazné stanovisko, u 3 záměrů probíhá posuzování ve fázi dokumentace, u 6 záměrů probíhá zjišťovací řízení, u 4 záměrů na žádost oznamovatele posuzování ukončil). Z předložených záměrů se nejčetněji vyskytovaly, stavby a rekonstrukce silnic, stavby pro chov hospodářských zvířat, odpadová zařízení.

Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (pod kódy  OV2069, OV7187, OV7191, VYS548, VYS858, VYS922, VYS933, VYS936, VYS946, VYS953 – VYS973). V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti. Dle charakteru posuzovaného záměru jsou odborem životního prostředí a zemědělství kontaktovány příslušné odbory s žádostí o vyjádření. Za hodnocené období nebyl radě kraje předložen žádný záměr jako regionálně významný.

 

Posuzování plánů a koncepcí (SEA)

V uvedeném období byly též odborem životního prostředí a zemědělství zajišťovány úkoly v samostatné působnosti dle zákona o EIA při posuzování územních plánů a koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí.

Jednalo se o 28 návrhů zadání a změn územních plánů pod kódy: VYS751F - VYS778F, které jsou uvedeny v celostátním informačním systému SEA na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz, a dále 34 stanovisek k obsahům změn územních plánů ve zkráceném postupu.

Dále byly hodnoceny 2 koncepce posuzované Ministerstvem životního prostředí: Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 (kód MZP263K); Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (kód MZP262K).

Krajský úřad Kraje Vysočina hodnotil z hlediska strategického posouzení vlivů na životní prostředí 1 koncepci: Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (kód - VYS024K).

Podklady k posuzovaným koncepcím jsou k dispozici v informačním systému na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce (pod uvedenými kódy). Z důvodu uvedení odkazů na internetové stránky informačního sytému, není předkládána samostatná příloha materiálu RK s duplicitním přehledem záměrů, koncepcí a plánů v procesech EIA a SEA.

Za hodnocené období nebyly odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceny žádné posuzované územní plány a koncepce jako rozporné.

 

Ochrana přírody a krajiny

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny zastupoval odbor životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočinu v samostatné působnosti v procesech projednávání plánů péče o zvláště chráněná území a vyhlašování zvláště chráněných území. Jedná se o případy, kdy je kraj dotčeným územním samosprávným celkem v rámci procesů vedených:

a) jinými orgány ochrany přírody (tj. Ministerstvem životního prostředí či příslušnými regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Správami chráněných krajinných oblastí);

b) Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

V příloze č. 2 tohoto materiálu jsou uvedena oznámení o možnosti seznámit se s návrhy plánů péče a dále oznámení o záměrech na vyhlášení zvláště chráněných území, která kraj ve sledovaném období obdržel v samostatné působnosti. V příloze č. 2 tohoto materiálu je uveden vždy též odkaz na internetové stránky portálu veřejné správy s dalšími podklady a informacemi z oznámení.

O těchto oznámeních je průběžně informován příslušný resortní radní na pravidelných poradách odboru. Za dané období nebylo odborem životního prostředí a zemědělství vyhodnoceno žádné obdržené oznámení jako problematické a odbor neuplatnil připomínky.

 

Integrovaná prevence (IPPC)

Podle zákona o integrované prevenci (IPPC), bylo v období leden – červen 2019 odborem životního prostředí a zemědělství vedeno celkem 35 správních řízení, kde byl Kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem. Jednalo se o jedno nové integrované povolení, dvě podstatné změny a 32 nepodstatných změn v provozu zařízení. Nepodstatnou změnou se řeší zejména aktuální změny v provozu zařízení a provozních řádů. Podrobný přehled řízení je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

Celkový přehled posuzovaných zařízení je uvedený v informačním systému integrované prevence na internetu na adrese https://www.mzp.cz/ippc. V informačním systému jsou k dispozici též podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti včetně rozhodnutí.

O podstatných nových záměrech je v rámci samostatné působnosti vždy informován resortní radní, dále jsou elektronicky informováni kontaktní pracovníci dotčených odborů na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje. Žádný záměr se neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 16. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz