Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-69: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019

RK-21-2019-69.pdf, RK-21-2019-69pr01.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-21-2019-69
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019
Zpracoval J. Vondráková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradě škod), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Krajský úřad posoudí z předložených podkladů, zda byly splněny podmínky zákona pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel od poškozeného žádost, a to se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Vzhledem k přísné účelovosti těchto dotací, kdy částka i poškozený jsou jednoznačně určeny, a především vzhledem k nutnosti dodržet zákonnou lhůtu pro provedení finančních operací, udělila rada kraje svým usnesením č. 0025/01/2006/RK souhlas s průběžným vyplácením poukázaných dotací poškozeným. Zároveň uložila povinnost odboru životního prostředí a zemědělství a ekonomickému odboru předložit vždy po ukončení prvního a druhého pololetí rozpočtového roku materiál o objemu přijatých a poskytnutých účelových prostředků k následnému schválení rozpočtového opatření.

V průběhu I. pololetí 2019 byla na účet Kraje Vysočina poukázána státní účelová neinvestiční dotace v celkovém objemu 1 663 487 Kč, která byla převáděna 50 uvedeným poškozeným subjektům v částce 1 663 487 Kč dle materiálu RK-21-2019-69, př. 1. Vyplacené náhrady škody se týkaly škody způsobené vydrou říční. Kladně byly vyřízeny všechny žádosti.

Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční, bobrem evropským a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2019 jsou k dispozici na internetu kraje (https://www.kr-vysocina.cz/nahrada-skody-chranenymi-zivocichy/ds-301337/p1=34182). Jsou zde uvedeny pouze náhrady škody, které byly zapracovány do rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční za ukončené I. pololetí 2019 v celkové částce 1 663 487 Kč a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-21-2019-69, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019 v celkové výši 1 663 487 Kč (ÚZ 98278).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 663 487 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2019 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-21-2019-69, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz