Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-71: Řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem

RK-21-2019-71.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-21-2019-71
Název Řešení připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o schválení koncepčního přístupu k připojování objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem (dále jen „SZT“).

Dle ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je kraj povinen využívat pro vytápění budov soustavy zásobování teplem, je-li to technicky možné a dle energetického posudku zpracovaného v souladu s ustanovením § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ekonomicky přijatelné („Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“).

Dle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů má ovšem kraj povinnost zpracovávat energetický posudek k posouzení možnosti připojení na alternativní systém dodávek energie pouze při výstavbě nových budov či větší změně stávajících s instalovaným tepelným zdrojem vyšším než 200 kW („Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie“).

Z výše uvedených zákonných ustanovení je zřejmé, že Kraj Vysočina nemusí mít zpracovaný energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud novou stavbu nebo při změně stávající stavby využije SZT. Jako součást projektové dokumentace bude energetický posudek ovšem pouze v případě, že se jedná o novou stavbu či větší změně dokončené budovy (dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů: „změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy“) s instalovaným zdrojem tepla vyšším než 200 kW.

Návrh řešení

Předkladatel doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout pořizovat energetický posudek v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných SZT) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující SZT, a  to při každé nové stavbě či změně stavby mající vliv na úpravu či výměnu zdroje tepelné energie této stavby jako podklad pro případné připojení této stavby k SZT vyjma připojování staveb k SZT, která je v rámci areálu ve vlastnictví Kraje Vysočina (např. nemocniční kotelny). Předkladatel rovněž navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina nemá připomínek a souhlasí s navrhovaným usnesením.

Odbor majetkový

Odbor majetkový bere úkol na vědomí.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ bere materiál na vědomí a nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • pořizovat energetický posudek v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení na existující soustavy zásobování teplem, a  to při každé nové stavbě či změně stavby mající vliv na úpravu či výměnu zdroje tepelné energie této stavby jako podklad pro případné připojení této stavby k soustavě zásobování teplem vyjma připojování staveb k soustavě zásobování teplem, která je v rámci areálu ve vlastnictví Kraje Vysočina;
  • akceptovat jako ekonomicky přijatelné řešení tepelného hospodářství využití soustavy zásobování teplem za situace, kdy odhadovaná cena za 1 GJ tepla ze soustavy zásobování teplem bude dle energetického posudku rovna či nižší než posudkem stanovená cena tepla vyrobeného při případné instalaci, úpravě či výměně vlastního zdroje tepla;
ukládá
  • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit pořízení energetického posudku v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující soustavě zásobování teplem;
  • Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit dodání dokumentů nezbytných pro zpracování  energetického posudku v rozsahu požadovaném zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, rozšířený o posouzení ekonomické přijatelnosti případného využití soustavy zásobování tepelnou energií dle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obsahující minimálně srovnání dostupných cen tepelné energie (vlastní výroba, dodávky z dostupných soustav zásobování teplem) včetně podmínek (nákladů) případného připojení k existující soustavě zásobování teplem.
Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 16. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz