Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2020-10: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu

RK-21-2020-10.pdf, RK-21-2020-10pr01.pdf , RK-21-2020-10pr02.pdf , RK-21-2020-10pr03.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-21-2020-10
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením 0571/08/2016/ZK schválilo podání projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 s celkovým rozpočtem projektu 99,58 mil. Kč do Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt je spolufinancován z IROP s 90% spolufinancováním ze strukturálních fondů - finanční prostředky na realizaci plánovaných výdajů byly převáděny na zvláštní účet projektu z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na základě schváleného předfinancování a na základě průběžné žádosti o platbu byla z Integrovaného regionálního operačního programu přijata dotace v roce 2018. Celkové způsobilé výdaje projektu na plánované aktivity byly původně předpokládány ve výši 99  571 269,35 Kč, z toho dotace 90 % (tj. 89 614 142,41 Kč) a spoluúčast kraje 10  % (9  957 126,94 Kč). 

Realizace projektu byla zahájena v roce 2017 a průběžně až do konce června 2019 byla realizována téměř všechna výběrová řízení na datové linky ROWANet, hardware a software. V roce 2018 byla podána první žádost o platbu a po kontrole Centrem pro regionální rozvoj byla kraji vyplacena odpovídající část dotace ve výši 29 088 992,60 Kč.

Na základě usnesení č. 1837/33/20196/RK byl radou kraje schválen navýšený rozpočet projektu ve výši 105 184 624,92 Kč s tím, že krajský podíl po navýšení nezpůsobilých výdajů činil 15 570 482,51 Kč, tj. došlo k navýšení z 10 % na 14,8 % z celkového rozpočtu.

Koncem roku 2019 byla ukončena realizace projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016, jehož cílem bylo zavedení nových informačních systémů a elektronických služeb sloužících i pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina, potřebné doplnění infrastruktury technologického centra a komunikačních linek krajské páteřní sítě ROWANet. Projekt obsahuje osm nových služeb – informačních systémů (ServiceDesk / HelpDesk/ Workflow), Elektronická řídící kontrola, E-learning, Facility management, Společné nákupy, Metadatový editor, Nové služby procesního řízení a datový sklad. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla zaslána žádost o platbu dotace ve výši 60 525 149,81 Kč.

Dne  8. 6. 2020 zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě druhé žádosti o platbu dotaci ve výši 60 525 149,81 Kč.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu je  uvedena v materiálu RK-21-2020-10, př. 1 a Zjednodušená žádost o platbu v materiálu RK-21-2020-10, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 525 149,81 Kč určenou na projekt „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“.

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit ukončení projektu Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 a převod finančních prostředků ve výši 61 051 801,99 Kč do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 525 149,81 Kč na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 60 525 149,81 Kč určenou na projekt „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“;
  • převod konečného zůstatku ve výši 61 051 801,99 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz