Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2020-15: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-21-2020-15.pdf, RK-21-2020-15pr01.pdf , RK-21-2020-15pr02.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-21-2020-15
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZ“) rozhodlo, na základě žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice Pelhřimov“) podané v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče (dále jen „Program podpory mobilní paliativní péče“), o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ (dále jen „Projekt NEPE“). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účelem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytování zdravotních služeb formou mobilní specializované paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacientů zajišťované multidisciplinárním týmem v rámci pilotního provozu.

MZ vydalo v souladu s ustanovením § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/8214/2019 pro Nemocnici Pelhřimov ve výši 4 798 684,00 Kč dle materiálu RK-21-2020-15, př. 1.

Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu výdajů souvisejících s realizací pilotního provozu. Dotace bude poskytnuta ve výši 100 % způsobilých výdajů, přičemž podíl ESF činí 77,56% a státní podíl 22,44% těchto výdajů, a bude vyplácena formou zálohových plateb a doplatku po schválení Závěrečné zprávy o realizaci pilotního provozu.

Finanční prostředky, určené na realizaci Projektu NEPE ve výši 674 895,49 Kč, byly připsány na účet kraje 18. 6. 2020. Dotace je určena pouze na neinvestiční výdaje. Termín ukončení předpokládaného pilotního provozu je 31. 7. 2022.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov ve výši neinvestiční účelově určené dotace poukázané MZ na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 674 895,49 Kč určené pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ÚZ 104135022 – podíl SR ve výši 151 446,56 Kč a ÚZ 104535023 – podíl ESF ve výši 523 448,93 Kč).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 674 895,49 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 674 895,49 Kč,

na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Rozvoj domácí paliativní péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-21-2020-15, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz