Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2018-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté

RK-22-2018-03.pdf, RK-22-2018-03pr01.pdf , RK-22-2018-03pr02.xls , RK-22-2018-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-22-2018-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Na Kraj Vysočina se s žádostí o podporu akce Jakub Pustina a jeho hosté obrátil spolek Opera mladých z. s., zastoupený panem Jakubem Pustinou. Jedná se o 13. ročník pěveckého projektu, v rámci kterého se uskuteční tři komponované celovečerní koncerty - v Chotěboři, Žďáru nad Sázavou a ve Vilémově. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu RK-22-2018-03, př. 1.

Tento projekt je zaměřený na profesionální umělce, a proto v současnosti neexistuje vhodný dotační program, který by ho podpořil. Proto se pořadatelé rozhodli požádat Kraj Vysočina o  mimořádnou dotaci.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě hodnocení (viz příloha RK-22-2018-03, př. 2) navrhuje radě kraje navrhuje radě kraje poskytnout Opera mladých z. s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, IČ: 228 25 703 dotaci ve výši 50 000 Kč na pořádání akce Jakub Pustina a jeho hosté.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – O02371.0046.

Odbor ekonomický

Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem činí 360 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč spolku Opera mladých z. s., Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, IČ: 228 25 703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-22-2018-03, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2018-03, př. 3
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a  společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3312 – Hudební činnost o částku 50 000 Kč dle materiálu RK-22-2018-03.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz