Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2018-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-22-2018-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-22-2018-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:

 1. Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 v celkové výši 209 263 Kč;
 2. Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč v celkové výši 1 263 070 Kč;
 3. Gymnáziu Jihlava v celkové výši 1 740 316 Kč;
 4. Střední průmyslové škole Třebíč v celkové výši 2 533 350 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 5 745 999 Kč).

MŠMT převedlo na účet kraje druhé zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 2 298 399,60 Kč (tj. 40 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):

 1. Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 v celkové výši 83 705,20 Kč;
 2. Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ve výši 505 228,00 Kč;
 3. Gymnáziu Jihlava ve výši 696 126,40 Kč;
 4. Střední průmyslové škole Třebíč ve výši 1 013 340,00 Kč.
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 298 399,60 Kč  (§ 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 83 705,20 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 696 126,40 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 505 228,00 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 013 340,00 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 2 298 399,60 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 83 705,20 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 696 126,40 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 505 228,00 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 1 013 340,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 298 399,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 o částku 83 705,20 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 505 228,00 Kč;
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 696 126,40 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 1 013 340,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-22-2018-27.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz