Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2018-43: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-22-2018-43.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-22-2018-43
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci pro rok 2018.

Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci byly poskytnuty dvě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. 27833/2018 OM na realizaci projektu „S Fabiánem do zámku – S  Mandelinou do šatlavy“ ve výši 70 000 Kč a rozhodnutím Ministerstva kultury č. 27795/2018 OM na projekt „Hradem po jedné stopě!“ ve výši 70 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 3. 8. 2018 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci v souhrnné výši 140 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o souhrnnou částku 140 000 Kč na realizaci projektů;
  • provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 140 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ve výši 140 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů „S Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ a „Hradem po jedné stopě!“.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a  galerií, ÚZ 34019) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)“ na realizaci projektu „S Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ ve výši 70 000 Kč a projektu „Hradem po jedné stopě!“ ve výši 70 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  celkovou částku 140 000 Kč určenou na realizaci projektů „S  Fabiánem do zámku – S Mandelinou do šatlavy“ (částka 70 000 Kč) a „Hradem po jedné stopě!“ (částka 70 000 Kč).
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz