Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-06: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

RK-22-2020-06.pdf, RK-22-2020-06pr01.pdf , RK-22-2020-06pr02.xlsx

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-22-2020-06
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v lednu 2020 vyhlášena Výzva k  předkládání projektů č. 1 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 1 činí 7 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 6. 3. 2020. Usnesením 0512/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 schválila rada kraje celkem 27 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 5 762 675 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

 

1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 135 154 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Virtualizovaný server pro podporu a rozvoj výuk" (dále také "Projekt").

2. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola požádala o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu kraje v celkové výši 132 250 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Sítě a  bezpečnost 2020" (dále také "Projekt").

3. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 18 405 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Zajištění lokální zálohovací kapacity" (dále také "Projekt").

4. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč požádala o  poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 199 999 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "VOŠ a SŠVZZ Třebíč - zvýšení kvality sítě" (dále také "Projekt").

5. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 200 000 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Modernizace kamerového systému VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" (dále také "Projekt").

6. Střední průmyslová škola Třebíč požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 307 125 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Rekonstrukce WiFi sítě domova mládeže" (dále také "Projekt").

7. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v  celkové výši 42 000 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Vnitřní konektivita organizace LAN" (dále také "Projekt").

8. Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 89 334 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Zajištění bezdrátového systému přenosu dat" (dále také "Projekt").

9. Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov požádalo o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 197 977 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 90 000 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 107 977 Kč) na financování projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování Sprout a projekce" (dále také "Projekt").

 

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou, Závěrečné zprávy a vyúčtování projektů byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a  fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-22-2020-06, př. 1. Změna závazných ukazatelů je obsahem materiálu RK-22-2020-06, př. 2.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou v celkové výši 135 154 Kč, České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole v  celkové výši 132 250 Kč, Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci v  celkové výši 18 405 Kč, Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a  zdravotnické Třebíč v celkové výši 199 999 Kč, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem v celkové výši 200 000 Kč, Střední průmyslové škole Třebíč v celkové výši 299 799 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku), Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v celkové výši 42 000 Kč, Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace v celkové výši 87 065 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku), Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov v celkové výši 197 677 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku) na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a "Investiční příspěvek".

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 312 349 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 501 760 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 810 589 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 135 154 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Virtualizovaný server pro podporu a rozvoj výuk" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 132 250 Kč u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Sítě a bezpečnost 2020“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 18 405 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Zajištění lokální zálohovací kapacity" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 199 999 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "VOŠ a SŠVZZ Třebíč - zvýšení kvality sítě" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 200 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace kamerového systému VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 299 799 Kč u Střední průmyslové školy  Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rekonstrukce WiFi sítě domova mládeže" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 42 000 Kč u Horácké galerii v  Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Vnitřní konektivita organizace LAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 87 065 Kč u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s  financováním projektu "Zajištění bezdrátového systému přenosu dat" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 88 572 Kč u Gymnázia a  Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování, Sprout a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 109 105 Kč u Gymnázia a  Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "GYOA PE - zvýšení úrovně IT - zálohování, Sprout a projekce" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz