Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-26: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-22-2020-26.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-22-2020-26
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále také „Divadlo“).

Divadlu byla Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 26913/2020 KBŘ poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace“, ve výši 196 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 26. 6. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Divadlu ve výši 196 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3311 – Divadelní činnost, s určením pro Divadlo o částku 196 000 Kč na realizaci projektu. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 196 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 196 000 Kč, určené pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu v rámci programu 13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 196 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 196 000 Kč určenou na realizaci projektu „Bezpečnostní analýza – Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz