Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

RK-22-2020-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-22-2020-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením ukazatele „Příspěvku na provoz“ pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“).

Muzeu byly jednotlivými rozhodnutími Ministerstva kultury poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na realizaci projektů:

 1. „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 24 000 Kč
 2. „Bezpečnostní analýza – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 120 000 Kč
 3. „Nákup neinv. hmotných bezpečnostních prostředků - MVP “ ve výši 6 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 26. 6. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Muzeu v celkové výši 150 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum v  celkové výši 150 000 Kč na realizaci projektů. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 150 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury v celkové výši 150 000 Kč, určených pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů v rámci programu 13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 150 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o celkovou částku 150 000 Kč určenou na realizaci projektů:       
  1. „Bezpečnostní školení a implementace bezpečnostního standardu – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 24 000 Kč
  2. „Bezpečnostní analýza – expoziční objekt Pelhřimov“ ve výši 120 000 Kč
  3. „Nákup neinv. hmotných bezpečnostních prostředků - MVP “ ve výši 6 000 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz