Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci

RK-22-2020-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-22-2020-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“).

Muzeu byla Rozhodnutím Ministerstva kultury MK 34216/2020 KBŘ poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ na realizaci projektu „Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč“ ve výši 184 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 30. 6. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu ve výši 184 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum o částku 184 000 Kč na realizaci projektu. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 184 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 184 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu v rámci programu 13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a  galerií) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 184 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „13481 – Program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“ (ÚZ 34026);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 184 000 Kč určenou na realizaci projektu „Zpracování analýzy rizik v Muzeu Vysočiny Třebíč“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz