Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-43: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020

RK-22-2020-43.pdf, RK-22-2020-43pr01.xls

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-22-2020-43
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020
Zpracoval Z. Pavelcová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020.

Krajský úřad dle § 162 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. MŠMT poskytlo na zvláštní účet kraje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020 ve výši 61 200 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 61 200 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 61 200 000 Kč – na dotace pro soukromé školy a školská zařízení na 3. čtvrtletí roku 2020 (ÚZ 33155).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 61 200 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-22-2020-43, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz