Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-69: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-22-2020-69.pdf, RK-22-2020-69pr01.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-22-2020-69
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení rozpočtového opatření souvisejícího s vrácením nevyčerpaných finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 (dále jen „projekt“). 

Projekt je realizován Krajem Vysočina na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313000004 (dále jen „Rozhodnutí“), jehož znění akceptovala rada kraje usnesením č.  2382/38/2015/RK („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v  materiálu RK-38-2015-57, př. 1). Dle části II. bodu 3 přílohy č. 1 Rozhodnutí je dotace určena jen na úhradu způsobilých výdajů projektu. 

Státní fond životního prostředí požádal Kraj Vysočina o vrácení části proplacených prostředků, které byly zálohově poskytnuty na realizaci projektu dle materiálu RK-22-2020-69, př. 1

Rozdíl mezi poskytnutými a vyúčtovanými způsobilými výdaji činí 8 195 273,54 Kč. Nevyúčtovaná částka investičních výdajů činí 5 921 353,08 Kč a nevyúčtovaná částka neinvestičních výdajů činí 2 273 920,46 Kč. 

Finanční prostředky budou vráceny na účet uvedený v žádosti po schválení rozpočtového opatření související s touto skutečností.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-22-2020-69, př. 1 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě žádosti.

Na zvláštní účet bylo převedeno z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina 40 mil. Kč na zajištění předfinancování projektu, po vrácení nevyúčtované částky Státnímu fondu životního prostředí bude na zvláštním účtu zůstatek ve výši 39 963 154,41 Kč. Vzhledem k ukončení realizace projektu již není nutné blokovat na zvláštním účtu projektu všechny finanční prostředky, proto Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod části zůstatku ve výši 39 mil. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-22-2020-69, př. 1;

schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, související s vrácením finančních prostředků ve výši 8 195 273,54 Kč Státnímu fondu životního prostředí ČR dle materiálu RK-22-2020-69, př. 1;
  • převod části zůstatku ze zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina ve výši 39 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 22. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz