Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-23-2020-09: Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-23-2020-09.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-23-2020-09
Název Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „Nemocnice“) užívají Nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od Nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením č. 1328/22/2020/RK ze dne 14. 7. 2020 schválila rada kraje dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice Třebíč“). Dodatek řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice Třebíč a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. nezdaňovaného nájemného) a to s účinností od 1. 8. 2020 a následně od 1. 10. 2020.

Dále rada kraje schválila usnesením č. 1329/22/2020/RK ze dne 14. 7. 2020 dodatky č. 4 a č. 15 ke smlouvám o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice Nové Město na Moravě“). Dodatky řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice Nové Město na Moravě a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. zdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH i tzv. nezdaňovaného nájemného), a to s účinností od 1. 8. 2020 a následně od 1. 10. 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, v souladu se změnou nájemného dle dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu nemovitostí schváleného usnesením č. 1328/22/2020/RK a Nemocnice Nové Město na Moravě, v souladu se změnou nájemného dle dodatků č. 4 a č. 15 ke smlouvě o nájmu nemovitostí schváleného usnesením č. 1329/22/2020/RK.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 17 500 Kč;
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 140 340 Kč;
  • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 17 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 124 590 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 17 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 124 590 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, o částku 15 750 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 28. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz