Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-23-2020-11: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby

RK-23-2020-11.pdf, RK-23-2020-11pr01.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-23-2020-11
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – účelové finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo v souladu s usnesením vlády č. 518 ze dne 7. května 2020 rozhodnutí o poskytnutí jednorázového neinvestičního finančního příspěvku ze státního rozpočtu ČR pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, (dále také „ZZS KV“) ve výši 1 736 055 Kč dle materiálu RK-23-2020-11, př. 1.

Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele a jsou určeny na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů poskytovatele ZZS KV v době epidemie COVID-19 za období březen – květen 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši neinvestičních účelově určených finančních prostředků ze státního rozpočtu dle materiálu RK-23-2020-11, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 736 055 Kč (ÚZ 35018) určené pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby kraje“ dle materiálu RK-23-2020-11, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů poskytovatele Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve výši 1 736 055 Kč (ÚZ 35018);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 1 736 055 Kč určenou na realizaci akce „Epidemie COVID-19 – odběrové týmy poskytovatele zdravotnické záchranné služby“ dle materiálu RK-23-2020-11, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 28. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz