Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-23-2020-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

RK-23-2020-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-23-2020-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (dále také „Galerie“).

Galerii byly jednotlivými rozhodnutími Ministerstva kultury poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES)“ na realizaci projektů:

  1. „J.A.K. aneb dvě výročí Jana Amose Komenského“ ve výši 17 000 Kč,
  2. „Krok za krokem jihlavskou galerií“ ve výši 40 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 22. 7. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Galerii v celkové výši 57 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Galerii v celkové výši 57 000 Kč na realizaci projektů. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 57 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových neinvestičních dotací z Ministerstva kultury v celkové výši 57 000 Kč, určených pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, na realizaci projektů v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES)“ (ÚZ 34019).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v celkové výši 57 000 Kč určené pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci projektů v rámci programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES)“ (ÚZ 34019);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o celkovou částku 57 000 Kč určenou na realizaci projektů:
    1. „J.A.K. aneb dvě výročí Jana Amose Komenského“ ve výši 17 000 Kč,
    2. „Krok za krokem jihlavskou galerií“ ve výši 40 000 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz