Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-23-2020-36: Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.

RK-23-2020-36.pdf, RK-23-2020-36pr01.pdf , RK-23-2020-36pr02.xlsx

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-23-2020-36
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
Zpracoval D. Šálková, O. Tvarůžková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 13. 5. 2020 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen "poskytovatelům sociálních služeb"). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na přijaté usnesení vlády ze dne 7. 5. 2020, č. 515; §104, odst. 3, písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dotace je určena na úhradu mimořádných odměn ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19. Dotace není poskytována v režimu vyrovnávací platby. Dne 21. 07. 2020 byly Kraji Vysočina poukázány finanční prostředky ve výši 73 549 588 Kč. Jedná se o 100% příspěvku formou dotace ze státního rozpočtu příjemci dotace Kraji Vysočina určeného příspěvkovým organizacím kraje a obcí a obcím, na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (ÚZ 13351), dle materiálu RK-23-2020-36, př. 1. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o finanční prostředky ve výši 50 917 147 Kč určené pro příspěvkové organizace zřizované krajem, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Kromě příjemců uvedených v materiálu RK-23-2020-36, př. 1 byla dotace na vyplacení odměn za práci v době nouzového stavu schválena také poskytovatelům sociálních služeb, které kraj nezřizuje (nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti). Tato skupina poskytovatelů sociálních služeb obdrží dotaci v celkové výši 26 089 267 Kč a bude jim poukázána přímo z účtu MPSV.

V Kraji Vysočina možnost požádat o dotace poskytovatelé až na několik výjimek menších služeb, jejichž činnost byla pozastavena nebo působili v omezeném rozsahu, využili. Poskytovatelé, kteří žádost nepodali, ačkoliv splňují podmínky, ji mohou podat ještě ve druhém kole.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o poskytnutou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 50 917 147 Kč a současně navrhujeme zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 50 917 147 Kč – na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (ÚZ 13351).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 50 917 147 Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 50 917 147 Kč na odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru dle materiálu RK-23-2020-36, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz